One AIA Financial Center, Nanhai, Foshan, Guangdong, PRC